Booklets to Distribute Print E-mail
MORE BOOKS ADED!!

Here's some booklets on different topics to use in your ministry.  Help and guidance for young Christians, the path to salvation, interesting questions answered and reading for helping you to enter into a deeper relationship with Christ.


The prices of the books are only to cover printing costs.

ORDER HERE

strome van lewende waterStrome van Lewende Water - Danie Myburgh Ph.D

Hierdie boekie is 'n kort en eenvoudige studie van die Heilige Gees en moet geensins as 'n teologiese werk gesien word nie.  Ons vertrou dat dit sal help om misverstande, vooroordeel en ongeloof uit te skakel, sodat daar met vrymoedigheid na 'n ondervinding met die Heilige Gees verlang sal word en Hy dan ook inderdaad as 'n inwondende Persoon ondervind sal word.   R20

 
Die_Geheim_van_Geestelike_Groei

Die Geheim van Geestelike Groei
- E. Combrink

Baie gelowiges het in duisternis beland nadat hulle die ondervinding van ‘n rein hart, vervuld met die Heilige Gees, ontvang het, omdat hulle ‘n paar waarhede nie besef het nie, soos bv. dat hulle nog versoek kan word deur die duiwel en weer kan toegee aan die versoeking. Voorts verstaan hulle soms nie dat hulle nog moet toeneem in heiligheid en sodoende meer en meer aan Hom gelyk moet word nie.
Die doel van my skrywe is tweeledig: Eerstens om duidelik uiteen te sit hoe u die ondervinding van ‘n geesvervulde lewe deelagtig kan word, en tweedens hoe u bogemelde twee probleme die hoof kan bied.

Die_Ideaal_van_Volmaaktheid

Die Ideaal van Volmaaktheid - Maj. Allester Smith

Maj. Allister Smith is in S.A. gebore en het as kind in 'n sending huis groot geword. Hy het in Kaapstad as tiener tot bekering gekom. Hy het 13 jaar as Distriks landros in die staatsdiens gedien. Na 'n diep geestelike ondervinding het hy die roepstem tot voltydse diens gehoorsaam. Hierdie boek handel oor heiligmaking.   R25

Die Weg tot Ware Lewe Die Weg na ware lewe- Oom Chris

Hier verduidelik Oom Chris die toestand van die hart en lewe voor heiligmaking (die opstaan en val lewe), hoe om gereinig te word en hoe dit die lewe daarna beinvloed (om in oorwinning te lewe).   R7
Lees_en_oorwinLees en Oorwin - Oom Chris

Hier verduidelik Oom Chris dat God se doel en ideaal vir Sy kinders heiligmaking is, die toestand van die hart en lewe voor heiligmaking, kosteberekening daaraan verbonde om totaal aan die Here oorgegee te wees, hoe om gereinig te word en hoe die kind van God daarna met versoeking moet handel.   R7

Lees_en_word_gesond
Lees en word Gesond - Oom Chris

Hierdie boekie handel oor Goddelike gesondmaking. Wie bewerk siekte? Genesing en die wil van God, die troos van Gods Woord, hoe die Here gesond maak, hoe om gesond te bly en die noodsaaklikheid van geloof is 'n paar hoofstukke wat in die boekie behandel word.   R7Saved_the_Jesus_Way
Saved the Jesus Way! - Oom Chris

In this booklet you can read everything about the lost sinner, false conversions, the punishment of sin, conversion, being born again, how to be converted and eternity.   R7Sonder_Vyeblare_gered
Sonder Vyeblare Gered - Oom Chris

In hierdie boekie kan jy alles lees omtrent die verlore sondaar, valse bekerings, die straf oor die sonde, bekering, weergeboorte, hoe om tot bekering te kom en die ewigheid.   R7


dingevanbelangDinge van Belang vir jong Christene - Helena Garratt  
Daar moet iets gedoen word vir bekeerlinge. Dikwels word siele kragdadig geseën, maar deur onkunde en weens gebrek aan gesonde leiding word hulle moedeloos en gaan agteruit in hulle geestelike ondervinding. Dit is om in hierdie groot behoefte te voorsien dat die poging aangewend is on hierdie boekie saam te stel.  Die is een van die beste traktaatjies van sy soort, wat al vir talle mense tot onuitspreeklike seën was.

UitDuisternistotLig001From Darkness to the Light - Prof Johan Malan
(Available in Afrikaans and English)

Biblical teaching on salvation, sanctification and spiritual growth. God’s plan of salvation: Calling / Sorrow / Repentance or Conversion / Justification / Rebirth /  Sanctification / Glorification.   R5


ProfBoekies2Your Word is a Light to my Path A Bible Study Guide - Prof Johan Malan
(Available in Afrikaans and English)

Why Bible study? Every Christian must grow in the grace and knowledge of our Lord and Saviour, Jesus Christ (2 Pet. 3:18). That calls for greater dedication to the Lord, as well as the experience of complete sanctification (1 Thess. 5:23), that the Holy Spirit may have full control of our lives to guide us into all the truth of God’s Word (John 16:13-14). A life of this nature is characterized by sustained prayer and Bible study. The fruit of this life is an unshakeable faith in the Lord Jesus, and a firm trust in His promises. This Bible study guide is aimed at acquainting Christians with the basic doctrines of the Bible.   R30

ProfBoekies3Messages on Pentecost - Prof Johan Malan (Available in Afrikaans and English)

What does the promise of Pentecost include?  Are you endued with power from on high?  Why is the blessing of  Pentecost not evident in the lives of so many Christians?  How does this power help us to stand against the enemy?   What does the Holy Spirit wish to equip you for?  Are you ready to appear before the judgement seat of Christ?  What are the consequences of spiritual negligence?    R20

ProfBoekies4The Hour of Darkness An exposition of Revelation - Prof Johan Malan
(Available in Afrikaans, English, Swahili, Russian and Portuguese)

The world in heading for the darkest hour in it’s entire history! Jesus Christ referred to this time as a “great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be” (Mt. 24:21).  A Babylonian type New World Order will be instituted after the revelation of the Antichrist. Much power will be given to a universal false prophet and his alliance of worldreligions. Their spiritual deception will lead to the world-wide worship of Satan and the Antichrist: “And all the world marvelled and followed the beast. So they worshipped the dragon who gave authority to the beast; and they worshipped the beast”  (Rev. 13:3-4).   R35

Openbaring vir ons tydOpenbaring vir ons tyd - Johan Malan

Hier is vyf hoofstukke oor die betekenis en verklaring van Bybelse profesiee aangebied voordat daar met 'n studie van die boek Openbaring begin word.  In hierdie hoofstukke word dit duidelik aangetoon hoedat die Bybel self die waarde en betekenis van profesieeoor die toekoms bepaal en bevestig.   R50


Israel en die messiaanse koninkryk
Israel en die Messiaanse Koninkryk - Johan Malan
'n Bondige kommentaar oor die boek Jesaja.   R20heiligmaking00Heiligmaking - Prof Johan Malan

Die behoefte aan heiligmaking.  Die stryd tee vleeslikheid.  Die eise van dissipelskap.  Oorwinning oor die vlees: die stap van heiligmaking.  Oorwinning oor swakhede: die proses van heiligmaking.   Vervulling met die Heilige Gees.  Volkome Heiligmaking.  Die wil van God.  Gawes en vrug van die Gees.  Bedieninge van die Heilige Gees.  Die pelgrimsreis van God se volk.  Heiligmaking en die wederkoms.   R30

  Verlossingsplan van God00Die Verlossingsplan van God - Alexander Marshall

Jy moet weergebore word (Joh. 3:7). / Hervorming is nie weergeboorte nie. / God is gewillig om jou NOU te red. / Redding is 'n gawe. / Regspraak geskied op grond van geloof.


The_Christians_GuideThe Christian's Guide / Die Christen se Gids - Alfred P. Gibbs

The Bible / Assurance / Bible Study / Prayer / The Holy Spirit / The Two Natures / Service / Godliness / Guidance / Fellowship / The Questionable / Soul Winning / The Second Coming / Reward

Only one life, 'twill soon be past,
Only what's done for Christ will last!

Food_for_New_Believers
Food For New Believers - C.E. Tatham

In this book we would like to explain simply and clearly some of the great truths which we must know and understand if we want to grow in the Christian life. Peter said these truths were like pure, spiritual milk, 1 Peter 2:2. True believers have been born into the family of God through the work of the Holy Spirit and the Word of God, John 3:5; 1 Peter 1:23. God the Father wants them to learn more and more about the truth.  At first they are like children, but God wants them to grow and develop into young men, and then into fathers, 1 John 2:12-14.

 
Vital Questions
Vital Questions - Clifford Law

Is God alive? / Is sin serious? / Is death certian? / Is eternity forever? /  Is salvation available? / Is peace possible? / Is Christ returning? / Is Christianity real?

 All_Things_New
All Things New Especially for young Christians - W.R. Matier

(Available in Afrikaans and English)

The New Life, new Desires, new Family, new Warfare, new Service, new Keeper, new Assurance, new Privilege, new Companion, new Obedience, new Fellowship and the new Hope.


Praise_Changes_Things
Praise Changes Things - Mrs Charles E Cowman

That secret is simply this: after we have prayed and believed, Praise changes things. When shall I praise God? When I feel happy, and when everything is moving along smoothly?...  Praise has a wonderful lifting power!... We never get faith by looking at ourselves, our surroundings, our difficulties... TRY THANKSGIVING!

 

Die_Stryd_vir_U_Bybel
Die Stryd vir U Bybel 'n Studie van Ervaring versus Skriftuurtale - Raymond H. Saxe

Die gawe van die Heilige Gees / Pinkster / Die doop met die Heilige Gees / Die veldtog in Samaria / Werklike tale en waarom / Tale in perspektief / Hoe lank hou tale aan? / Profesie in die vroee kerk / Die keuse is u s'n: Bybel of ervaring.. is van die hoofstukke in hierdie boek.   R15

 

Doop_Feite_en_Flaters

Die Doop Feite en Flaters - J.J. Conradie

Vrae en antwoorde / Die kinderdoop - Aanspraak en Teespraak / Die swye van die Bybel / Die Genadeverbond / Die oorsprong van die kinderdoop / Geldige Gevolgtrekkings

 

 

 

Order Books Now


MORE BOOKS AVAILABLE

AFRIKAANS

All books by Prof. Johan Malan

Die Laaste Dae. Wat profesiee vir ons oor die toekoms se. R100

Jesus Christus en ons lewe in Hom. ’n Volledige Christologie. R40

Die Sewe Feeste. Nuwe Testamentiese vervulling van Levitikus 23 se sewe feeste. R40

Heiligmaking.  God se oproep tot 'n lewe van vervulling. R40

Die Dag van die Here. ’n Hoofstuk-vir-hoofstuk kommentaar oor die boek Openbaring met die oog op Bybelstudie. R35

Israel. Wat die Bybel oor die volk Israel leer. R40

Israel en die Messiaanse Koninkryk. ’n Bodige kommentaar oor die boek Jesaja. R20

Die verbondsvolk Israel: Wie is hulle? Handel oor die Israelvisiedwaling. R10

Wet en Genade. Beantwoord vrae oor die Ou Testamentiese wet, die Nuwe Testamentiese genade, die sabbat, ens.  R30

Thessalonicense. ‘n Bybelstudie. R15

Josua: ’n Studie in Bybelse tipologie. R20

Sagaria: Israel se grootste profeet. ‘n Bybelstudie. R15

Daniël se profesieë. ‘n Bybelstudie. R30

Die nuwe wêreldorde. Die verskynsel van globalisme. R12

Soos Christus, deur Andrew Murray. R20

Aanslag op die Bybel. Foute in die Nuwe Vertaling uitgewys. R7

Die wegraping. Christus se geheime koms vir sy bruidsgemeente. R5

Calvinisme uit die Bybel weerlê. Leerstellige dwalings in die groot gereformeerde kerke. R5

Patmos briewe. Nuwe uitgawe met 14 hoofstukke en 256 bll.  Bespreek belangrike temas oor geestelike toewyding en Bybelse profesieë. R60

ENGLISH BOOKS

All books by Prof. Johan Malan

Israel : A Historical, Contemporary and Prophetic Perspective. A new and updated version of a comprehensive book on Israel. R50

The Day of the Lord. a Commentary on Revelation for Bible study. R40

Messages on Pentecost. Important teaching on holiness. R20

Your Word is a Light to my Path. A guidebook for Bible Study. R25

The New World Order. Discusses the phenomenon of globalization. R12

Patmos booklets. The following booklets may be ordered at R5 per title: From Darkness to the Light, Religious Deception, Spiritual Warfare, The Rapture, Israel, The Judge­ment Seat of Christ, The New Age Movement, and The Millennium.

 
Home