Devotions:

Are You Saved?

If you were to die today are you 100% sure you would go to HEAVEN?

Things... that will NOT save your soul!

yesno

Read more about:

Assurance of Salvation.
Are you Born Again?
Hoe om Wedergebore te word.
Wedergeboorte.

I'd rather see a sermon..

I'd rather see a sermon than hear one any day,
I'd rather one would walk with me than merely show the way;
The eye's a better pupil, more willing than the ear,
Fine counsel is confusing, but example's always clear;
The best of all the preachers are the men who live their creeds,
For to see good put in action is what everybody needs;
I soon can learn to do it if you'll let me see it done,
I can watch your hands in action, but your tongue too fast may run;
The lectures you deliver may be very wise and true,
But I'd rather get my lessons by observing what you do;
I may not understand the high advice that you may give,
But there's no misunderstanding how you act and how you live.

Latest Sermons:

On the subject of:

Salvation /
Redding
Holiness /
Heiligmaking
Christ's Return /Wederkoms

Jesus die Enigste Weg
(Frikkie Osborne)

Lewende Water
(Danie Myburgh)

Kom tot Inkeer en Bekeer Julle
(Marius Wolfaardt)

Die Eenvoud van die Evangelie
(Danie Myburgh)

Bekering
(Hannes Delport)

Ware en Valse Bekering
(Marius Wolfaardt)

Redding
(Johan Malan)

Lewe van Heiligheid
(Frikkie Osborne)

Die Roeping - Heiligmaking
(Frikkie Osborne)

Die Skoonheid wat in ons lewe moet wees
(Frikkie Osborne)

'n Rein hart vervul met die Heilige Gees
(Willie Hills)

Heiligmaking 1

Heiligmaking 2


Heiligmaking en Geestelike Verandering

(Danie Myburgh)

Is jy 'n vleeslike Christen? 10 Vrae
(Hannes Delport)Petrus voor en na
Pinkster

(Johan Malan)

Die Antichris

Die False Profeet

Redes vir die Wegraping


7 Joodse Feeste

Die Bruilof van die Lam

(Johan Malan)
Wedergeboorte PDF Print E-mail

Johan Malan, Universiteit van die Noorde

Opsomming: Die Bybelse eis van bekering en wedergeboorte word toenemend verwerp en met ‘n “verlossingsleer” vervang wat op uitverkiesing en die verbondsdoop gebaseer is.

Die Here Jesus het vir ‘n geleerde teoloog wat van beter moes geweet het, gesê: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie” (Joh. 3:3). Nikodémus was egter só in onkunde vasgevang dat hy nie eers geweet het van ‘n tweede, geestelike geboorte wat daar in jou lewe moet plaasvind as jy God wil behaag nie. Jesus se reaksie hierop was: “Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie?” (Joh. 3:10). Hoe raak ‘n mens by só ‘n dooie vormgodsdiens betrokke wat net op uiterlike rituele gebaseer is? Jy laat ná om jou tot die Here te bekeer en weergebore te word, en betree dan die Christendom as ‘n ongeredde persoon. Om jouself as ‘n gelowige re regverdig, sê jy dan: “Ek is uitverkore, gedoop en aangeneem, en daarom ‘n kind van die Here.” Só mislei jy jouself! Nikodémus was ‘n lid van die uitverkore volk, hy het die verbondsteken van die besnydenis gehad en was godsdienstig ‘n ten volle ingelyfde persoon, en tóg was hy verlore – op pad hel toe – omdat hy nie weergebore was nie! Die Here het geen behae in ‘n verbondsteken soos die besnydenis (Gal. 6:15) indien die betrokke persoon nie ook in sy hart besny is [m.a.w. geestelik weergebore] is nie, en ook nie in die waterdoop indien die persoon nie deur die Heilige Gees in Christus se liggaam gedoop [m.a.w. weergebore] is nie (1 Kor. 12:13). Mense wat die Here Jesus net op grond van uiterlike sakramente volg, bewys slegs lippediens aan Hom omdat hulle harte koud en onweergebore is: “Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af” (Matt. 15:8).

Wederbaring deur die Woord

Jesus Christus is self die vleesgeworde Woord van God (Joh. 1:14). Hy het gesê: “Die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe” (Joh. 6:63). Die Woord, wat van Jesus Christus as die enigste Verlosser van ‘n verloregaande mensdom getuig, wil jou aanspreek en jou sondige toestand aan jou openbaar. Die Woord van God is soos ‘n skerp, tweesnydende swaard wat tot diep in jou hart indring om jou van al jou sonde en verlorenheid te oortuig, maar ook van die liefde en reddende genade van Christus (Heb. 4:12). Eers moet jy erken dat jy ‘n verlore sondaar is, jou sondes bely en laat staan, en dan op grond van die beloftes in die Bybel vergifnis daarvoor verkry (1 Joh. 1:8-9). Op daardie oomblik sal jy ‘n geestelike wedergeboorte ondervind en vrede in jou hart kry (Ef. 5:26; Titus 3:5).

Lewendmaking vir sterwendes

Wedergeboorte is ‘n gawe van God aan mense wat erken dat hulle geestelik dood is – sonder God en sonder hoop in die wêreld. Die Geneesheer het nie vir die gesondes gekom nie, maar vir al die siekes wat geestelik sterwend is. Soos Nikodémus, besef baie mense nie dat hulle in groot geestelike nood verkeer nie. Weens hulle vormgodsdiens het hulle net die naam dat hulle leef, maar hulle is dood (Op. 3:1). Ondersoek jouself of jy in die geloof is en ‘n getuienis van wedergeboorte het (2 Kor. 13:5). Indien nie, gaan na jou binnekamer en maak jou saak met die Here reg. Die Heilige Gees wat jou deur die Woord van sonde oortuig, is ook die lewendmakende Gees van God wat jou op grond van die Here Jesus se soenverdienste aan die kruis sal wederbaar en ‘n nuwe lewe aan jou skenk.

Bevryding vir die gevangenes

Die groot erns van die saak van wedergeboorte word ook uitgebeeld deur verlore siele as gevangenes van Satan te beskryf. Hulle is in die dodeselle van die vyand se tronk, gebind deur kettings van sonde en verlorenheid, en wag net die
voltrekking van hulle vonnis af – die ewige dood! “Die loon [of straf] van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here” (Rom. 6:23). Hy het na die aarde gekom om ons uit Satan se gevangenes te verlos, asook van ‘n gewisse ewige dood wat op ons gewag het (Luk. 4:18-19). Hy het in ons plek die doodstraf gedra, want volgens God se wet móét die sonde gestraf word. “Die straf
wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom” (Jes. 53:5). Het jy al werk gemaak met die klagstaat van sonde en ongeregtighede wat teen jóú opgestel is. As jy jou sondes bedek en toesmeer, staan hulle teen jou en sal jou na die ewige dood sleep (Spr. 28:13). Indien jy dit egter bely en laat staan, sal hierdie klagstaat uitgewis word deur Iemand wat reeds die straf daarvoor gedra het. “Die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, [het Hy]
uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te nael” (Kol. 2:14). Die enigste weg to vergifnis, vryspraak en wedergeboorte is om jou tot die Here te
bekeer en elke sonde te bely waarvan die Heilige Gees jou oortuig. Daarna moet jy die Here vertrou om jou met sy Heilige Gees te vervul en te lei. Hiervoor is dit nodig om die ou natuur, wat weer na die sonde terug wil gaan, af te lê en jou met die nuwe natuur van Christus te beklee (Ef. 4;22-24).


 
Home Audiosermons